دسته قوانین و مقررات: حقوقی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

(مصوب 1403/02/26)

قانون ساماندهی بازار زمین مسکن اجاره بها

(مصوب 1403/02/10)

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

(مصوب 1318/04/24)

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

(مصوب 1388/07/23)

قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

(مصوب 1382/12/24)

قانون‌ برگزاری مناقصات

(مصوب 1383/01/25)

error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا