دسته قوانین و مقررات: کیفری

قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غير تبانی می نمايند.

(مصوب 1307/05/03)

قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

(مصوب 1308/01/05)

error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا